Pages

Nước và máu: Giống & KhácThiếu nước giống như thiếu máu


Mất nước giống với mất máu


Sợ nước giống như sợ máu


Thay nước giống như thay máu


Khát nước khác với khát máu


Bán nước khác với bán máu


Khô nước khác với khô máu


Tắm nước khác với tắm máu


Nợ nước khác với nợ máu


Lên nước khác lên máu


Cắt nước khác với cắt máu