Pages

Đặc điểm Vui về dân Bơi


Ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi mặt xuống không thẹn với người

Thích khoa chân múa tay

Thích tắm bằng tay

Môi hở răng lạnh

Có cặp mắt tinh đời

Thỉnh thoảng nhìn đời bằng 1/2 con mắt

Trọc nhưng không phải là sư